​- Cập nhật tiến độ xây dựng mới nhất  

​- Nhận nhà Ở NGAY tháng 05/2021